Yer araştırmalarını (Zemin Etüdü) ve Deprem için bina incelemelerini hangi kuruluşlara yaptırabilirim?

Jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisleri odaları ile üniversiteler ve yapı denetim şirketlerinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

Oluşmuş herhangi bir depremden sonra, depremin magnitüdüne ilişkin farklı değerler verilmesi ve ülkeler veya kurumlar arası farklılıklar nereden kaynaklanmaktadır?

Depremin Magnitüdünü Hesaplama Teknikleri
ML (Richter Ölçeği): 1930 yılında Charles Richter tarafından geliştirilmiştir ve dalga genliğinin logaritması olarak tanımlanır. Diğer tüm ölçekler Richter ölçeği temel alınarak geliştirilmiştir.

Ml: Richter’in Richter’in orijinal bağıntısına göre hesaplanır. Sığ, yakın ve küçük depremler için kullanılır(Lokal magnitüd).

Mb: P ve S dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır(Cisim dalgası mag.(Body-wave magnitude)).

Mb = log10(A/T) + Q(D,h)
Burada;

A : tanecik titreşimlerinin (ground motion) genliği (micron);

T : peryot (saniye);

Q(D,h) düzeltme faktörü, episantır ile kayıtçı arasındaki uzaklığın (D -derece) ve odak derinliğinin ( h -kilometre) fonksiyonu.
Md :Çok küçük ve yakın depremlerin süresi kullanılarak hesaplanır(Süre büyüklüğü).

MS :Yüzey dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır(Surface-wave magnitude).

MS = log10 (A/T) + 1.66 log10 (D) + 3.30
Mw :Açığa çıkan enerjinin sismik momentinden(Moment magnitude).
Sismik moment; deprem üreten kaynağın büyüklüğünün bir ölçüsüdür ve şu şekilde hesaplanır;
Mo=mAu
Burada m kayaçların makaslama gerilmesine gösterdikleri direnç, A fay düzeyinin kırılan (yani kayan) kesimi, u da fay boyunca meydana gelen ortalama ötelenme, yani kaymadır. Burada çok önemli bir husus, u ile fay uzunluğu arasında bir ilişki olmasıdır. u ne kadar çoksa, fay da o denli uzun olmalıdır.

Momentten hareketle moment büyüklük şu formülle hesaplanır:

Mw = 2/3 log10(MO) – 10.7
Me :Depremin oluşturduğu enerji yayılım miktarı, yapılarda meydana gelen hasar potansiyelinin ölçüsü(Burada enerji birimi erg’tir.)
Me =2/3 log10E-9.9 Magnitüdün her 1 birimlik artışı için sismik enerji miktarı yaklaşık olarak 32 kez artar.
Oluşmuş herhangi bir depremden sonra, depremin magnitüdüne ilişkin farklı değerler verilmesi ve ülkeler veya kurumlar arası farklılıklar; genellikle, yukarıda belirtilen değişik hesaplama tekniklerinden kaynaklanmaktadır.

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı teklifleri hakkında, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü “görüşü” talebinde bulunan ilgililerden istenen belgeler nelerdir?

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Teklifleri Hakkında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü Görüşü Talebinde Bulunan İlgililerden İstenen Belgeler;
  • Başvuru tarihinden en fazla üç (3) ay önce alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek belge (Noter tasdikli)
  • Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise noter tasdikli muvaffakatname/vekaletnameleri
  • Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş halihazır harita örnekleri
  • İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca  yürürlükte olan plan/halihazır haritalar üzerine hazırlanmış ve ilgili meslek odasınca vize edilmiş teklif plan paftası
  • Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları içeren Plan Açıklama Raporu

    Şehir Plancıları Odası büro tescil belgesi.