Tanıtım – Tarihçe

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü bünyesinde Ekim 1994 tarihinde İmar Planlarına altlık veri üretmek amacıyla Yerbilimleri Grubu olarak kuruldu.

 • Yerbilimleri Grubu, halen yürülükten kaldırılmış olan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 07/06/1996 tarih ve 549 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’ne dönüştürüldü.

 • 2006 yılında da, adı; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü olarak ismi değiştirildi.

Müdürlüğün Görevleri

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek ile görevli ve yetkilidir,

 • İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik durumlarını ortaya koymak.

 • Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,

 • Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

 • Görev, yetki ve sorumluluk alanı içersine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde panel, bilgi şöleni, konferans, seminer v.b etkinlikler düzenlemek,

 • Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

 • Topoğrafik eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak,

 • Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 • İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını yapmak veya yaptırmak.

İLGİLİ KANUN, GENELGE ve YÖNETMELİKLER

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (2004)
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (2005)
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 7269 Sayılı Afet Kanunu
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 • İstanbul İmar Yönetmeliği
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun